HealthCare4ChildCare

HealthCare4ChildCare Thông qua DC Health Link: Bảo hiểm sức khỏe có giá phải chăng cho các nhà cung cấp dịch vụ mầm non và đội ngũ của họ

HealthCare4ChildCare:

  • Giúp các trung tâm và cơ sở phát triển trẻ em được OSSE cấp phép cung cấp bảo hiểm sức y tế theo nhóm giá cả phải chăng cho nhân viên của họ thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Cho Doanh Nghiệp Nhỏ của DC Health Link (SHOP).
  • Bảo hiểm miễn phí và có mức phí thấp hơn được đảm bảo cho toàn bộ năm 2023 khi một cư dân hoặc chủ lao động đăng ký.
  • Tìm hiểu thêm HealthCare4ChildCare Thông qua DC Health Link.

Bảo hiểm y tế miễn phí hoặc có mức phí thấp hơn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

CẬP NHẬT quan trọng MỚI yêu cầu hành động:

DC Health Link đã gửi email tới các trung tâm và cơ sở phát triển trẻ em được OSSE cấp phép vào tháng 10. Nếu quý vị không nhận được email, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc lên lịch hẹn với chúng tôi.

Hành động vào ngày 15 tháng 11 nếu quý vị muốn bảo hiểm miễn phí hoặc mức phí thấp của mình bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

HẠN CHÓT ĐỂ NHẬN BẢO HIỂM BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2023:

EMPLOYERS: NOVEMBER 15
CHỦ LAO ĐỘNG: NGÀY 15 THÁNG 11

Tạo tài khoản DC Health Link, cung cấp lịch làm việc của nhân viên và hoàn thiện gói quyền lợi

LƯU Ý: Nhân viên DC Health Link sẽ làm việc này cho quý vị là chủ lao động (HOẶC sẽ làm việc với người môi giới của chủ lao động) nhưng quý vị phải lên lịch hẹn với nhân viên DC Health Link

EMPLOYEES: NOVEMBER 22
NHÂN VIÊN: NGÀY 22 THÁNG 11

Nhân viên chọn và ghi danh vào một chương trình

LƯU Ý: Nhân viên DC Health Link sẽ hố trợ nhân viên của quý vị (HOẶC làm việc với người môi giới của chủ lao động)

THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM: NGÀY 13 THÁNG 12

Phần chia sẻ chi phí của nhân viên và/hoặc chủ lao động là do DC Health Link thu phí (nếu có). Nếu chủ lao động và nhân viên chọn tùy chọn bảo hiểm miễn phí, quý vị không phải thanh toán khoản tiền nào.

Quý vị cũng có thể hoàn thành mẫu đơn cùng với thông tin liên lạc của quý vị để chúng tôi có thể liên hệ với quý vị.