Vài Nét về Bảo Hiểm Sức Khỏe:

DC Health Link cung cấp bảo hiểm có phẩm chất với giá phải chăng cho cư dân của Quận Columbia, các doanh nghiệp nhỏ trong Quận Columbia và nhân viên của họ. Chúng tôi có nhóm chuyên gia thành thục, nói ngôn ngữ của quý vị và sẵn sàng giúp tìm bảo hiểm sức khỏe phù hợp nhu cầu và túi tiền của quý vị.

Quý vị cần loại bảo hiểm nào?

Tôi có Được Giúp Trả Tiền Bảo Hiểm Không?

Có. Để được giúp trả tiền bảo hiểm thì quý vị phải đủ điều kiện được chương trình trợ giúp tài chánh. Phải gửi đơn xin để xem quý vị có đủ điều kiện hay không. Quý vị có thể gửi đơn xin các chương trình sau đây qua DC Health Link:

Medicaid - Medicaid là chương trình bảo hiểm sức khỏe bao trả chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình có lợi tức thấp và/hoặc bị tàn tật. Medicaid bao trả tiền khám bác sĩ, chăm sóc tại bệnh viện, thuốc kê toa, dịch vụ sức khỏe tâm thần, chuyên chở và nhiều dịch vụ khác. Quý vị có thể gửi đơn xin bảo hiểm Medicaid bất cứ lúc nào trong năm.

Tín Chỉ Thuế Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư Nhân và Giảm San Sẻ Phí Tổn - Nếu quý vị không đủ điều kiện được Medicaid nhưng có lợi tức đủ thấp và đáp ứng một số đòi hỏi khác thì có thể đủ điều kiện được tín chỉ thuế giúp quý vị mua chương trình bảo hiểm tư nhân và/hoặc giảm san sẻ phí tổn, giảm tiền xuất túi nếu quý vị chọn chương trình Bạc.

Tôi có Được Giúp Đỡ bằng Ngôn Ngữ của Mình?

Có. Nếu quý vị hoặc người nào cần trợ giúp, có thắc mắc về điều kiện được bảo hiểm qua DC Health Link thì có quyền được trợ giúp và thông tin bằng tiếng Việt miễn phí. Để nói chuyện với người thông dịch, gọi số (855) 532-5465. Xin giữ máy và chờ tin nhắn bằng tiếng Việt để biết quý vị phải nhấn nút nào trên điện thoại để được trợ giúp ngôn ngữ. Khi đã ghi danh bảo hiểm, nếu quý vị có thắc mắc về hóa đơn hay dịch vụ nào được bao trả thì liên lạc với hãng bảo hiểm sức khỏe của quý vị theo số điện thoại có trên thẻ bảo hiểm hoặc hóa đơn hàng tháng. Nếu quý vị ghi danh Medicaid thì gọi số (800) 620-7802.

individual and family
(855) 532-5465 / TTY: 711 Gọi cho chúng tôi và chờ đợi cho các tùy chọn ngôn ngữ của bạn.
in
Doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện không?

Chủ doanh nghiệp nhỏ biết rằng nếu họ có thể cho nhân viên bảo hiểm sức khỏe có phẩm chất cao thì đó là một lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động. DC Health Link phục vụ các doanh nghiệp nhỏ từ 1đến 50 nhân viên. Nếu doanh nghiệp của quý vị ở trong Quận Columbia và có ít nhất một nhân viên toàn thời gian (không bao gồm chủ hãng, đối tác hay thân quyến) thì có thể lập chương trình quyền lợi sức khỏe tại DC Health Link. Nếu quý vị tự doanh và không có nhân viên thì đủ điều kiện được bảo hiểm sức khỏe Cá Nhân và Gia Đình.

Có sẵn loại bảo hiểm sức khỏe nào?

DC Health Link có hơn 100 chương trình bảo hiểm từ tất cả các hãng bảo hiểm sức khỏe chánh phục vụ Quận Columbia. Tất cả các chương trình tối thiểu đều có các quyền lợi sức khỏe quan trọng theo đòi hỏi của luật cũng như một số dịch vụ phòng ngừa. Vì tất cả các hãng bảo hiểm phải công khai mức giá và quyền lợi của mình nên phẩm chất và mức giá có sẵn tại DC Health Link rất cạnh tranh. DC Health Link cũng cho nhiều lựa chọn chương trình bảo hiểm nha khoa cho doanh nghiệp nhỏ.

Bảo hiểm sẽ tốn bao nhiêu?

DC Health Link để quý vị chọn mức bảo phí hàng tháng cho bảo hiểm sức khỏe trả cho nhân viên và những người thuộc quyền của họ. Quý vị phải trả ít nhất 50 xu phí tổn cho mỗi nhân viên đủ điều kiện. Quý vị cũng có thể cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho thân quyến của họ và quý vị là người quyết định có muốn đóng bảo phí hàng tháng cho họ không. Nếu quý vị không thể trả ít nhất 50 xu cho mỗi nhân viên trong chương trình phí tổn thấp thì có thể ghi danh trong thời gian ghi danh đặc biệt thường niên và chọn trả số tiền nhỏ hơn hoặc không trả gì cả. Phí tổn bảo phí sức khỏe dựa trên độ tuổi của từng người được bảo hiểm.

Khi nào doanh nghiệp của tôi có thể ghi danh?

Doanh nghiệp nhỏ có thể lập chương trình quyền lợi sức khỏe tại DC Health Link bất cứ lúc nào trong năm và sẽ tái tục chương trình của họ vào cùng kỳ năm sau.

Cách ghi danh bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên?

Nếu hãng sở của quý vị cung cấp chương trình quyền lợi sức khỏe qua DC Health Link thì phải cho quý vị biết thời gian và cách ghi danh. Hãy hỏi hãng sở của quý vị. Nếu hãng sở của quý vị không có bảo hiểm sức khỏe qua DC Health Link thì quý vị có thể đủ điều kiện mua bảo hiểm sức khỏe Cá Nhân và Gia Đình.

Doanh nghiệp của tôi có được trợ giúp trả tiền bảo hiểm sức khỏe không?

Doanh nghiệp nhỏ với ít hơn 25 nhân viên toàn thời gian có thể được giảm phí tổn nếu đủ điều kiện được tín chỉ thuế liên bang. Tín chỉ thuế sẽ bao trả đến 50 xu cho tiền trả của hãng sở (hoặc đến 35 xu nếu là tổ chức phi lợi nhuận). Để đủ điều kiện, doanh nghiệp của quý vị phải: có ít hơn 25 nhân viên toàn thời gian; lương bổng trung bình của nhân viên ít hơn $50,000 một năm; mua bảo hiểm sức khỏe qua DC Health Link; và trả ít nhất 50% phí tổn bảo hiểm cho mỗi nhân viên đủ điều kiện.

Tôi có thể được trợ giúp từ người thông dịch hay chuyên gia không?

Có. Nếu quý vị có thắc mắc về DC Health Link, thì có quyền được trợ giúp và thông tin bằng tiếng Việt miễn phí. Để nói chuyện với người thông dịch, gọi số (855) 532-5465. Xin giữ máy và chờ tin nhắn bằng tiếng Việt sẽ cho quý vị biết nhấn nút nào trên điện thoại để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị. Người thông dịch cũng có thể giúp quý vị liên lạc với Người Môi Giới Bảo Hiểm chuyên nghiệp miễn phí, họ sẽ giúp quý vị lập chương trình quyền lợi sức khỏe và chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu và túi tiền của quý vị. Người Môi Giới cũng sẵn sàng giúp miễn phí nhân viên của quý vị.

small business
(855) 532-5465 / TTY: 711 Gọi cho chúng tôi và chờ đợi cho các tùy chọn ngôn ngữ của bạn.
in