HealthCare4ChildCare Thông qua DC Health Link:

Bảo hiểm sức khỏe có giá phải chăng cho các nhà cung cấp dịch vụ mầm non và đội ngũ của họ

HealthCare4ChildCare:

  • Cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí thông qua DC Health Link cho cư dân của DC (và các thành viên trong gia đình của họ) người đang là nhân viên của các trung tâm và cơ sở phát triển trẻ em được OSSE cấp phép.
  • Cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc có mức phí thấp hơn thông qua DC Health Link cho những người không phải là cư dân DC là nhân viên của các trung tâm và cơ sở phát triển trẻ em được OSSE cấp phép lựa chọn tham gia HealthCare4ChildCare.
  • Giúp các trung tâm và cơ sở phát triển trẻ em được OSSE cấp phép cung cấp bảo hiểm sức y tế theo nhóm giá cả phải chăng cho nhân viên của họ thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Cho Doanh Nghiệp Nhỏ của DC Health Link (SHOP).
  • Bảo hiểm miễn phí và có mức phí thấp hơn được đảm bảo cho toàn bộ năm 2023 khi một cư dân hoặc chủ lao động đăng ký.

Bảo hiểm y tế miễn phí hoặc có mức phí thấp hơn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

  • DC Health Link sẽ bắt đầu liên hệ với các trung tâm và cơ sở phát triển trẻ em được OSSE cấp phép vào cuối tháng 9 và sẽ bắt đầu liên hệ với người lao động vào cuối tháng 10.
  • Quá trình ghi danh cuốn chiếu sẽ tiếp tục đến cuối tháng 11 cho bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
  • Quá trình ghi danh sẽ tiếp tục vào năm 2023 cho bảo hiểm có ngày bắt đầu sau ngày 1 tháng 1.

Quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách điền vào một biểu mẫu đơn giản với thông tin liên hệ của quý vị.